Podjetje Storitve Trgovina Povezave Kontakt
Storitve
Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo pred požarom
Varnost pri delu Varnost pri delu Usposabljanje
Varnost pri delu Varnost pri delu Nevarne kemikalije
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo okolja
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnostni znaki
Varnost pri delu Varnost pri delu Sistemi vodenja
Varnost pri delu
Borzen
Telefon 0590/ 31 - 721
Telefon 041/ 52 - 61 - 62
Telefon info@varnostpridelu.si
Domov arrow_breadcrumb Novice arrow_breadcrumb Novica

Kakšne so pristojnosti inšpektorja za varnost in zdravje pri delu?

01.07.2011

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:
• pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov,
• pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko,
• zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
• pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
• brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,
• brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,
• brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
• fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete
• reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
• zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,
• opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.

Kdaj lahko inšpektor odvzame dokumentacijo?
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali drugih predpisov, in če s tem ne ovira dejavnosti fizične ali pravne osebe.

O odvzemu dokumentacije izda inšpektor potrdilo, ni pa dovoljeno odvzeti dokumentacije državnih organov, ki je določena kot tajna.

Ravno tako ima inšpektor pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k opremi in napravam, če z zakonom ni drugače določeno. Zavezanec pa lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore.

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor izkazuje s službeno izkaznico in značko.

Ukrepi inšpektorja za delo

V primerih, da inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje ima pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi, izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških, podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov, odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu organu predlaga njen odvzem. Če ugotovi kršitev zakona ali predpisa, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje, sestavi zapisnik in ga skupaj s predlogom za ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji.

Zakon določa tudi posebne ukrepe inšpektorjev (začasna prepoved opravljanja dejavnosti, odvzem predmetov, dokumentacije), ukrepe povezane s prepovedjo opravljanja dejavnosti in ukrepe za varovanje pravic drugih oseb.

Inšpekcijski postopek
Inšpektor obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvesti o svojih ukrepih. Inšpektor obravnava tudi anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne.

V postopku inšpektorja ima položaj stranke zavezanec. Vlagatelj oziroma vlagateljica pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.

Prekrškovni postopek
Z uveljavitvijo Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 3/07, 17/08 in 108/09) so bile nekatere dosedanje naloge, ki so jih obravnavali sodniki za prekrške prenesene na t.i. prekrškovne organe, med katere sodi tudi Inšpektorat RS za delo.

Pooblaščene uradne osebe Inšpektorata RS za delo torej poleg inšpekcijskega postopka tudi vodijo in odločajo po posebnem postopku, postopku za prekrške, t. i. hitrem postopku, razen v primerih, ki so taksativno našteti v zakonu in o katerih odločajo sodišča (okrajna za odločanje na I. stopnji, višja sodišča za odločanje na II. stopnji).

Pooblaščena uradna oseba Inšpektorata RS za delo kot prekrškovnega organa mora imeti ustrezno stopnjo izobrazbe in biti usposobljena za izvrševanje novih pooblastil.

Vrsta in stopnja izobrazbe ter vsebina strokovnega izpita za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku je predpisana z Uredbo o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 42/04).

Postopek o prekršku pred prekrškovnim organom se začne po uradni dolžnosti, ko prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen opravi kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti.

Kje lahko dobim strokovno pomoč?
V podjetju BORZEN, Boštjan Ržen s.p. svojim poslovnim partnerjem nudimo pomoč s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter ob obisku inšpektorja za varnost in zdravje pri delu za vas prevzamemo pogovore in usklajevanja z njim.

(Vir: Inšpektorat RS za delo)


SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE
Za vas opravljamo naloge, ki jih po zakonodaji izvaja svetovalec za kemikalije...

Predstavitev O nas
Varnost pri delu Varstvo pred požarom Usposabljanje Nevarne kemikalije Varstvo okolja Varnostni znaki Sistemi vodenja