Podjetje Storitve Trgovina Povezave Kontakt
Storitve
Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo pred požarom
Varnost pri delu Varnost pri delu Usposabljanje
Varnost pri delu Varnost pri delu Nevarne kemikalije
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo okolja
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnostni znaki
Varnost pri delu Varnost pri delu Sistemi vodenja
Varnost pri delu
Borzen
Telefon 0590/ 31 - 721
Telefon 041/ 52 - 61 - 62
Telefon info@varnostpridelu.si
Domov arrow_breadcrumb Novice arrow_breadcrumb Novica

PRAVILNIK O ZAHTEVAH ZA NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V STAVBAH

01.07.2011

Meritve električnih instalacij

Pri uporabi električne energije obstaja velika nevarnost električnega udara, ki se pojavi zaradi napake na električni instalaciji. Do napak prihaja zaradi preobremenitev, mehanskih poškodb, vplivov okolja, nepravilnega rokovanja, obrabe zaradi staranja ipd. Zaščita pred delovanjem električnega toka na človeško telo obsega ukrepe, ki preprečujejo nezgode zaradi električnega udara, elektro-termičnega delovanja (oblok), eksplozije, požara in drugega. Osnovni namen zaščitnih naprav je zmanjšati napetost dotika na dovoljeno vrednost, pravočasno odklopiti napajanje instalacije, pravilnost odklopa kratkostičnih in preobremenitvenih tokov. Z meritvami in preverjanji ugotavljamo poslabšanje pogojev normalnega obratovanja električnih inštalacij in porabnikov. Če kateri od teh pogojev ne ustreza standardom, je potrebno inštalacijo oz. naprave obnoviti ali zamenjati neustrezne dele. Po popravilu je potrebno opraviti ponovne meritve.

NOVOST NA PODROČJU ELEKTRO INSTALACIJ

Z dnem 01.06.2009 je izšel Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah.
Pravilnik določa varnostne zahteve nizkonapetostnih električnih instalacij, (izmenične napetosti do 1000V in enosmerne napetosti do 1500V) v stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah.
Uporablja se pri projektiranju in gradnji novih stavb, rekonstrukciji in vzdrževanju obstoječih stavb. Zahteve tega pravilnika so lahko urejene drugače, če je instalacija izvedena pod drugimi varnostnimi pogoji, ki veljajo za specifične prostore. V takem primeru se določbe tega pravilnika uporabljajo le za tiste dele, ki niso urejene s posebnim predpisom. Upoštevati je potrebno tudi ustrezne zahteve predpisov, ki urejajo požarno varnost.

Iz tega pravilnika so izključene rudniške instalacije, električna vleka, plovila, letala, vozila, sistemi zaščite pred strelo, javna razsvetljava, proizvodnja in skladiščenje razstreliva, električne ograje, električna oprema strojev, nekatere vrste instalacij dvigal, Ex-prostori. Operater distribucijskega omrežja mora v soglasju navesti podatek o tem, kateri od navedenih sistemov električnih inštalacij se sme priključiti na njegovo omrežje:
• TN - sistem, v katerem sta obratovalna in zaščitna ozemljitev združeni ali
• TT - sistem, v katerem sta zaščitna in obratovalna ozemljitev ločeni.


Električne inštalacije morajo biti projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da:
• se prepreči električni udar,
• se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov,
• se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere,
• se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in prekomerni elektromagnetni vplivi,
• se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja,
• se preprečijo druge nevarnosti (npr. oblok, nenadzorovano mehansko delovanje),
• zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje naprav in opreme, ki se priključujejo nanje in
• ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije sosednjim inštalacijskim sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali drugimi tehničnimi motnjami.

Izpolnjevanje zahtev pravilnika je zagotovljeno z uporabo tehnične smernice TSG-N 002. Če so pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju električnih inštalacij v stavbah v celoti uporabljeni ukrepi oziroma rešitve navedeni v tehnični smernici oziroma v dokumentih, na katere se le-ta sklicuje, velja domneva o skladnosti z zahtevami iz tega pravilnika.

Izvajalec pregleda mora za novo izvedene električne inštalacije v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije po končanih delih opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij.

(10 člen) Po izdanem uporabnem dovoljenju mora lastnik stavbe zagotavljati pravočasno in pravilno izvedbo vseh dejanj (vzdrževanje, meritve), potrebnih za varno uporabo in s tem povezano vzdrževanje vgrajenih električnih inštalacij.

(11 člen)
Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
Ne glede na prejšnji odstavek je treba redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.
Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.

(12 člen)
Pri pregledih se preveri varnost električnih inštalacij in sestavi zapisnik v obsegu in na način, kot je to določeno v tehnični smernici.
Če izvajalec pregleda ugotovi nepravilnosti na električnih inštalacijah oziroma negativen vpliv na električne inštalacije priključenih naprav, opreme in strojev, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljali nevarnost, v zapisnik vnese predlog potrebnih ukrepov za sanacijo stanja.

Določbe 10. do 12. člena pravilnika se uporabljajo tudi za stavbe, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega pravilnika.
Prvi redni pregled električnih inštalacij v stavbah iz prejšnjega odstavka je treba izvesti z upoštevanjem starosti stavb in rokov iz 11. člena tega pravilnika, vendar ne pred 1. 1. 2013.

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za energetiko. Predmet inšpekcijskega nadzora so električne inštalacije v vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb. Z vidika požarne varnosti v skladu s predpisi nadzor nad gradnjo in vzdrževanjem električnih inštalacij opravljajo nadzor inšpektorji, pristojni za varstvo pred požarom. Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika v delovnem okolju opravljajo inšpektorji, pristojni za varnost in zdravje pri delu. Predmet inšpekcijskega nadzora so električne inštalacije v vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb.

Projektanti in izvajalci gradbenih del morajo opravljanje svojega dela uskladiti z določbami tega pravilnika najpozneje do 1. 1. 2010.
Po 31. 12. 2010 se sme zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.

Z dnem uveljavitve pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88 in Uradni list RS, št. 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05), uporablja pa se do 1. 1. 2010.

(Vir: Uradni list Republike Slovenije)


SISTEMI VODENJA
Nudimo vam uvajanje najnovejših sistemov vodenja.

Predstavitev O nas
Varnost pri delu Varstvo pred požarom Usposabljanje Nevarne kemikalije Varstvo okolja Varnostni znaki Sistemi vodenja