Podjetje Storitve Trgovina Povezave Kontakt
Storitve
Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo pred požarom
Varnost pri delu Varnost pri delu Usposabljanje
Varnost pri delu Varnost pri delu Nevarne kemikalije
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo okolja
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnostni znaki
Varnost pri delu Varnost pri delu Sistemi vodenja
Varnost pri delu
Borzen
Telefon 0590/ 31 - 721
Telefon 041/ 52 - 61 - 62
Telefon info@varnostpridelu.si
Domov arrow_breadcrumb Novice arrow_breadcrumb Novica

PRAVILNIK O ZAŠČITI STAVB PRED DELOVANJEM STRELE

01.07.2011

20110505225322_1.jpg

1x1px_transparent

Meritve strelovodne naprave

Strelovodna naprava ima funkcijo odvajanja toka strele po najbližji poti v zemljo. To lahko dosežemo s pravilno dimenzionirano in pravilno postavljeno strelovodno napravo. Strelovodno napravo sestavlja lovilna mreža, odvodni elementi in ozemljilo. Vsi ti deli so med seboj mehansko povezani. Zaradi staranja, zunanjih vplivov, mehanskih poškodb ipd. se poslabšajo pogoji optimalnega delovanja strelovodne naprave. V primeru udara strele strelovodna naprava ni več sposobna odvajati toka strele v zemljo. Z meritvami ugotavljamo kvaliteto mehanskih spojev, kvaliteto ozemljila v zemlji ter kvaliteto zemlje, v kateri je ozemljilo. Če kateri od teh pogojev ne ustreza standardom je potrebno strelovodno napravo obnoviti oz. zamenjati ustrezne dele. Po popravilu je potrebno opraviti ponovne meritve.


NOVOST NA PODROČJU MERITEV STRELOVODOV

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele


S 25.4.2009 je začel veljati novi pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Njegova vsebina se uporablja pri projektiranju, gradnji novih stavb, rekonstrukciji obstoječih stavb in vzdrževanju obstoječih stavb. Pri objektih, kjer veljajo posebni pogoji zaščite pred delovanjem strele (Ex prostori itd.), se ta pravilnik uporabi le v tistih delih, ki niso opredeljeni s posebnim pravilnikom.
Sistem zaščite pred strelo mora biti sestavljen in dimenzioniran tako, da brez težav odvede udar strele v zemljo, med tem pa ne povzroča iskrenja ali električnih preskokov. Glede na pomembnost objekta in gostoto udarov strele na posamezne lokacije moramo določiti in oceniti nivo zaščite pred udarom strele, ki jo bomo uporabili za objekt. Nivoji zaščite so opredeljeni v tehnični smernici TSG-N-003 in se delijo na nivoje I, II, III, IV.

Pravilnik določa tudi preglede in vzdrževanje sistema zaščite pred strelo. Prvi pregled, preizkus in meritev sistema strelovodne zaščite se mora izvesti po končanih delih v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije. Izda se tudi zapisnik, kot je to določeno v tehnični smernici in je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta. Lastnik stavbe mora po izdanem uporabnem dovoljenju zagotavljati pravilno delovanje in vzdrževanje sistema zaščite pred strelo. V načrt vzdrževanja stavbe mora lastnik vnesti pravila za uporabo in vzdrževanje sistema zaščite pred strelo. Če ima večstanovanjska ali nestanovanjska zgradba upravnika, mora le ta v okviru svojih pooblastil prevzeti skrb za izvedbo in evidentiranje nalog delovanja in vzdrževanja.

Redni in izredni pregledi obsegajo vizualni pregled, preizkuse in meritve vgrajenega sistema vključno s tistimi deli električnih instalacij, ki so povezani s strelovodno napravo. Redni pregledi se izvajajo vsaki 2 leti pri zaščitnem nivoju I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV.
V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev.

Objekti, ki so v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični in so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja ali velikim mehanskim obremenitvam, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto.
Izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih in po vsaki rekonstrukciji sistema strelovoda.

Členi pravilnika, v katerih je opredeljeno delovanje in vzdrževanje, redni in izredni pregledi, obseg pregledov in zapisnik , se uporabljajo tudi za stavbe z vgrajenimi sistemi zaščite pred strelo, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega pravilnika. Za te objekte velja, da se redni pregled opravi v roku, ki ni daljši od 2 let, če objekt vsebuje energetske naprave in je ozemljilo povezano z ozemljitvijo energetskih naprav. Za ostale objekte se pregled opravi v roku, ki ni daljši od 4 let.

Prvi redni pregled sistema zaščite pred strelo v stavbah, ki so bile zgrajene pred veljavo tega pravilnika, se mora opraviti najkasneje do 1. januarja 2011.

(Vir: Uradni list Republike Slovenije)


POŽARNI RED
Izdelamo vam požarni red z vsemi prilogami in ostalo požarnovarnostno dokumetacijo.

Predstavitev O nas
Varnost pri delu Varstvo pred požarom Usposabljanje Nevarne kemikalije Varstvo okolja Varnostni znaki Sistemi vodenja